วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิชายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม