เครื่องแต่งกาย

เครื่องแบบ นพท.วพม. มีเครื่องแบบ 10 ชนิด

1.  เครื่องแบบปกติขาว
2.  เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
3.  เครื่องปบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
4.  เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ
5.  เครื่องแบบฝึก
6.  เครื่องแบบสนาม
7.  เครื่องแบบครึ่งยศ
8.  เครื่องแบบเต็มยศ
9.  เครื่องแบบสโมสร
10.  เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน แบบ ก และ ข

การแต่งกาย นพท.วพม.

1.  ศึกษา ดูงาน สอบ
  -  เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
2.  ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (อาคารเรียน วพม.)
  -  สวมเสื้อกันเปื้อนคลุมเครื่องแบบ
3.  ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
  -  นพท.วพม. ปี 4,5   เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานแบบ ก.
  -  นพท.วพม. ปี 6  เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานแบบ ข.
4.  ฝึกวิชาทหาร
  -  เครื่องแบบฝึก
5.  ลาพัก/ออกนอกหน่วย
  -  เครื่องแบบตามที่ กปค.วพม. กำหนด


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152