กิจกรรมและผลงานนักเรียนแพทย์ทหาร

เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2554 ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ได้จัดงาน The 33rd Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand & The 31st Annual Meeting of the Asean Orthopaedic Association ณ โรงแรมรอยัลคลีฟ บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 33 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมงานเพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยจากการเรียนในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2 ของภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน โดยนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับผลงานทางวิชาการของอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านจากสถาบันต่างๆ
ในการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการนวัตกรรม เสื้อพยุงหลังจากผ้าทอมือเพื่อชุมชนพอเพียง (Innovation of Hand-Woven Cloth Lumbar Support for Sufficiency Community)” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโปสเตอร์นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

รางวัลแพทย์ดีเด่น ทุนภูเก็ต วาจานนท์

2529 วพม.รุ่น 1  ร้อยเอก วิโรจน์     อารีย์กุล

2530 วพม. รุ่น 2 ร้อยเอก ธาดา      เวสารัชชนันท์

2531 วพม. รุ่น 3 ร้อยเอก มหัทธนา  กมลศิลป์

2532 วพม.รุ่น 4 ร้อยเอก อลงกรณ์  เจริญพันธ์

2533 วพม.รุ่น 5 ร้อยเอก ณัฐพงษ์ สนธยานนท์

2534 วพม.รุ่น 6 ร้อยเอก อภัย   นพวงศ์  ณ  อยุธยา

2535 วพม.รุ่น 7 ร้อยเอก ชาคริต  คงไทย

2536 วพม.รุ่น 8 ร้อยเอก ธนารักษ์  สถาพรเวรศักดิ์

2537 วพม.รุ่น 9 ร้อยเอก พงษ์จรัส  ทองมี

2538 วพม.รุ่น 10 ร้อยเอก ราม   รังสินธุ์

2539 วพม.รุ่น 11 ร้อยเอก ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

2540 วพม.รุ่น 12 ร้อยเอก เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์

2541 วพม.รุ่น 13 ร้อยเอก กศม   ภังคานนท์

2542 วพม.รุ่น 14 ร้อยเอก อมรทัต  ศิริวัฒนา

2543 วพม.รุ่น 15 ร้อยเอก กิตติภัท  เจนเกียรติฟู

2544 วพม.รุ่น 16 ร้อยเอก เสริมศักดิ์  หงส์จินดา

2545 วพม.รุ่น 17 ร้อยเอก สุริยา  ลือนาม

2546 วพม.รุ่น 18 ร้อยเอก สุทธิพงษ์  คงศิริรัตน์

2547 วพม.รุ่น 19 ร้อยเอก คงกระพัน  ศรีสุวรรณ

2548 วพม.รุ่น 20 พันตรี เอกรินทร์  กลิ่นจันทร์

2549 วพม.รุ่น 21 ร้อยเอก เดชวิจิตร์  สุวรรณภักดี

2550 วพม.รุ่น 22 ร้อยเอก จิรศักดิ์  วิทยาสอน

2551 วพม.รุ่น 23 ร้อยเอก วีรชัย  วงศ์พลู

2552 วพม.รุ่น 24 ร้อยเอก ประทีป  เหลือแก้ว

2553 วพม.รุ่น 25 ร้อยเอก พนา  กล่ำคำ

2554 วพม.รุ่น 26  เรือเอก นนทวัชร์  ทัดเที่ยง

2555 วพม. รุ่น 27 ร้อยเอก ฉัตรชัย เลาห์ภาภรณ์

2556 วพม. รุ่น 28 ร้อยเอก วีระวงศ์  แสงโพธิ์สุข

ทุนอานันทมหิดล

2535  วพม.รุ่น  5    พ.อ. สุรจิต  สุนทรธรรม   Medical  Toxicology    USA

2542  วพม.รุ่น 12   พ.อ. เกรียงชัย    ประสงค์สุกาญจน์     Cardiac  Surgery    Canada

รางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านจริยธรรมของแพทยสภา

2543  นพท. เดชวิจิตร   สุวรรณภักดี

2544  นพท. จิรศักดิ์      อินทสอน

2545  นพท. สุเมธ        เติมมธุรพจน์

2546  นพท.นรวีร์         พุ่มจันทร์

2547  นพท. คมรัฐ        วิพุทธิกุล

2548  นพท. กฤษณะ     นองเนือง

2549  นพท. สุทธิพงษ์    สุนทราภา

2550  นพท. วีระวงศ์     แสงโพธิ์สุข

2551  นพท. ศุภพัฒน์    เหล่าธีรศิริ

2552  นพท. อนุชิต       สุขสมัย

2553  นพท. ทรรศนีย์    ชาติเมธากุล

2554  นพท. โกศล        โคจรธนากิจ

2555 นพท. ชนะรัตน์      โชคชัยสมุทร

2556 นพท. เกียรติชัย    พรหมคช

Prince Mahidol Award: Youth Program

2553  พญ. ทรรศนีย์   ชาติเมธากุล   ฝึกศึกษาประเทศ Australia


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152