Medical cadet

นักเรียนแพทย์ทหาร  เป็นผู้ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต   ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่คุณธรรมเป็นนายแพทย์ที่ดีและเป็นนายทหารที่ดี กล่าวคือมีความจงรักภักดี ความกล้าหาญ ความมีหิริโอตตัปปะ ความเคารพตนเอง ความเมตตากรุณาในขอบเขตของความยุติธรรม  และดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของทหาร จึงกำหนดให้มีระบบเกียรติศักดิ์สำหรับใช้ยึดถือเป็นหลักในการอบรมบ่มนิสัย เพื่อเป็นนายแพทย์ที่ดีของกองทัพ

ระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนแพทย์ทหาร

ข้อ 1 ไม่ทำการคดโกง เช่น ขโมยหรือล่อลวง ปลอมหนังสือ เหล่านี้เป็นต้น
ข้อ 2 ไม่ทำร้ายผู้ที่มีกำลังอ่อนแอ เช่น ผู้หญิงและเด็ก และไม่ทำร้ายผู้ที่ไม่มีอาวุธหรือป้องกันตนเองไม่ได้
ข้อ 3  ไม่ทำให้ผู้หญิงเสียชื่อ เช่น การชู้สาวหรือทำให้เขาเสียหายแล้วไม่ทำการสมรสกับเขา
ข้อ 4  ไม่กลับคำสาบานที่ตนให้ไว้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
ข้อ 5  ไม่กล่าวคำเท็จอย่างร้ายแรง เช่น กล่าวเท็จในทางราชการ
ข้อ 6  ไม่ลอบทำร้ายคนลับหลังจะเป็นอาวุธหรือยุยง ส่อเสียด หรือหาความ ใส่ความต่าง ๆ
ข้อ 7  ไม่ทวนคำสบถ หรือผิดคำสาบาน
ข้อ 8  ไม่ทำการทรยศต่อเพื่อน หรือคณะของตน    หรือต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ เช่น ขยายความลับของเพื่อนหรือคณะของตนให้แก่ผู้อื่น หรือสมรู้ร่วมคิดกับราชศัตรู เป็นต้น
ข้อ 9  จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด ข้าพระพุทธเจ้าทุกนาย  จะช่วยรักษาเกียรติของสถาบัน มิให้ด่างพร้อยและเป็นมลทิน ข้าพระพุทธเจ้าจะยึดคำสาบานนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อพระองค์และต่อประเทศชาติสืบไปชั่วกาลนานเทอญ


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152