โครงสร้างการบริหาร

Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: date. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: date_all_day. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: date_api. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: date_popup. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: date_repeat_field. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: date_tools. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: date_views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: date_repeat. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).

ชื่อหน่วย ตำแหน่ง และ อักษรย่อของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า         วพม. 
PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE      

กองอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า     กอ.วพม.
HEADQUARTERS PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า      กศ.วพม.
ACADEMIC AFFAIRS DIVISION,PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า      กปค.วพม.
STUDENT AFFAIRS DIVISION PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

กองสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า      กสน.วพม.
SUPPORT DIVISION PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า                 ผอ.วพม.
DEAN, PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ฝ่ายบริหาร            รองผอ.วพม.ฝ่ายบริหาร 
DEPUTY DEAN FOR ADMINISTRATION, PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ฝ่ายวิชาการ                 รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ
DEPUTY DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS, PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า              ผอ.กศ.วพม.
DIRECTOR OF ACADEMIC AFFAIRS DIVISION, PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

รองผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า           รอง ผอ.กศ.วพม.
DEPUTY DIRECTOR OF ACADEMIC AFFAIRS DIVISION, PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE