หลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี

การจบการศึกษานักเรียนแพทย์ทหารต้องผ่านการสอบ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในชั้นปีที่ 5

และการรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผ่านการสอบจาก ศรว. 3 ขั้นตอน