หลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี

การจบการศึกษานักเรียนแพทย์ทหารต้องผ่านการสอบ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในชั้นปีที่ 5

และการรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผ่านการสอบจาก ศรว. 3 ขั้นตอน


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152