กองการศึกษา

aad.png

พันธกิจ กองการศึกษา

  1. ให้การศึกษาอบรมและฝึกนักเรียนแพทย์ทหารที่ได้มาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
     
  2. วิจัย พัฒนาแบบบูรณาการ ด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ทหารอย่างมีคุณภาพและหลากหลาย (รวมทั้งภูมิปัญญาไทย) ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย
     
  3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เข้าถึงง่าย แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ