พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖

date: 
Thursday, June 20, 2013 -
09:00 to 17:00