โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

Error message

 • User warning: The following module is missing from the file system: date. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_all_day. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_api. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_popup. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_repeat_field. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_tools. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_repeat. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).

ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวน  ๘๐  นาย เพศชาย  ๔๐  นาย  เพศหญิง  ๔๐  นาย

มีสถานภาพเป็น นักศึกษาแพทย์ (นศพ.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปี่ที่ ๒

สิทธิเฉพาะนักศึกษาแพทย์

 • ได้รับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
 • ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร  เพื่อความมีระเบียบวินัยเช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
 • เสียค่าบํารุงการศึกษาปีละ  ๒๔,๐๐๐. บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กรมแพทย์ทหารบกกําหนด

การสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาแพทย์เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่คณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญา  สถาบันพระบรมราชชนกกําหนด ชดใช้ทุน  ๓  ปี