ทุนกองทัพบก

รับเข้าศึกษาจํานวน  ๒๐  นาย เฉพาะเพศชาย

มีสถานภาพเป็น นักเรียนแพทย์ทหาร (นพท.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปี่ที่ ๒   

สิทธิเฉพาะนักเรียนแพทย/ทหาร       

 • ได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง  เครื่องแต่งกาย และที่พัก เมื่อมีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปี่ที่ ๒ เป็นต้นไป   
 • เสียค่าบํารุงทั่วไปตามที่กรมแพทย์ทหารบกกําหนด

การคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก

ดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ประสงค์รับทุนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  ทั้งนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  จะดำเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑  โดยจะแจ้งกำหนด วัน  เวลา  สถานที่ทดสอบให้ทราบล่วงหน้า (ดำเนินการประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๕๕) 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก  ประกอบด้วย

 • การเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
  • ท่าดันพื้น    ๓๒  ครั้ง   ภายในเวลา ๒ นาที
  • ท่าลุกนั่ง     ๔๒  ครั้ง   ภายในเวลา ๒ นาที
  • วิ่ง  ๒  กิโลเมตร         ภายในเวลา  ๑๑ นาที
  • ว่ายน้ำท่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ๒๕ เมตร
 • ผลการศึกษา ชั้นปีที่ ๑   ( คะแนนเฉลี่ยสะสมเรียงตามลำดับ )
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ   คุณลักษณะที่แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
 • เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการตรวจร่างกาย  โดยไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร  เช่น  ตาบอดสี   เป็นต้น
 • การคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก  จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเรียงตามลำดับคะแนนให้ครบตามจำนวนที่กำหนด  ๒๐  นาย ทั้งนี้  การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ถือเป็นสิ้นสุด

การสําเร็จการศึกษา

นักเรียนแพทย์ทหาร เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม   ชดใช้ทุน ๒ เท่าของระยะเวลาศึกษา


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152