อาคาร สถานที่

อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เป็นอาคารเรียนของภาควิชาปรัคลินิก

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา เป็นอาคารเอนกประสงค์ ใช้ในการประชุมสัมมนา

อาคารตึกอำนวยการ เป็นสถานที่ทำงานของผู้บริหาร และหน่วยงานสนับสนุน

อาคารกองการปกครอง เป็นอาคารหอพักของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปรีคลินิก

อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ เป็นอาคารที่ตั้งของสำนักงานพัฒนางานวิจัย ศูนย์ประวัติของวพม. และยังเป็นหอพักของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นคลินิก

สระว่ายน้ำ

โรงพละศึกษา

โรงประกอบเลี้ยง เป็นอาคารสำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปรีคลินิก