หน่วยงาน

หน่วยใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ ประกอบด้วย 4 กอง ได้แก่

  1.กองการศึกษา

  2.กองสนับสนุน

  3.กองอำนวยการ

  4.กองการปกครอง


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152