วัตถุประสงค์

ลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต วพม.

Heart :

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ - ทหาร

Head :

 1. มีความรู้และทักษะการแก้ปัญหาแบบองค์รวมได้ (Holistic)
 2. ใฝ่รู้คิดเป็นระบบ วิจัยได้
 3. ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. รู้จักความสามารถของตนเอง
 5. ศึกษาต่อเนื่อง

Hand :

 1. ปฏิบัติงานได้ทั้งชุมชนเมือง ชนบท หน่วยทหาร / ที่ตั้งปกติและในสนาม
 2. มีลักษณะผู้นำลักษณะทหาร เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาพยาบาลในหน่วยขนาดเล็กได้
 3. มนุษยสัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีม

Heart-Head-Hand :

 1. มีพหุศักยภาพ (Pleuripotential)
 2. มีมุมมองเชิงบวก (Optimistic)

Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152