ค่านิยม

ค่านิยมพระมงกุฎเกล้า :

          ในปี ๒๕๕๓ วพม.ได้ร่วมกับ รพ.ร.ร.๖ กำหนดค่านิยมสำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามนโยบาย ONE-PMK” โดย วพม.ได้นำมาใช้ถึงปัจจุบัน ค่านิยมดังกล่าว คือ :

“สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานล้ำหน้า”

“ค่านิยมพระมงกุฎเกล้า”นี้ ประกอบด้วย ๑๑ ประการ คือ

  • สามัคคี หมายถึง :

มุ่งเน้นบุคลากร (Workforce focus) ให้มีความสามัคคี รักและผูกพันองค์กร

  • มีวินัย หมายถึง :

ภาวะผู้นำ (Leadership)

จรรยาบรรณวิชาชีพ (Integrity)

  • ใส่ใจบริการ หมายถึง :

มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer focus)

ใช้ข้อมูลจริงในการทำงาน (Management by fact)

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ (Individual & organization learning)

การเรียนรู้ระดับบุคคลและองค์กร (Individual & organization learning)

ความคล่องตัว (Agility)

  • ผลงานล้ำหน้า หมายถึง :

มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on result)

มุ่งเน้นอนาคต (Focus on future)

สร้างนวัตกรรม (Innovation)


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152