อาจารย์ประจำกอง/ภาควิชา

 

อาจารย์ประจำกอง/ภาควิชา
   
พันเอก รองศาสตราจารย์สามารถ นิธินันนทน์ พันเอกเอนกวิช เต็มบุญเกียรติ
ผอ.กองจิตเวชฯ รอง ผอ.กองจิตเวชฯ
งานวิจัย งานวิจัย

 

พันเอกพิชัย แสงชาญชัย พันเอกธวัชชัย ลีฬหนาจ พันเอกอำนาจ รัตนวิสัย
งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ ผลงานและรางวัลที่ได้รับ  

   ๑.รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๓ ด้านบุคคลผู้มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

  ๑. รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำปี ๒๕๕๔ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

 

 

พันเอกอิศรา รักษ์กุล พันโทเจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์ พันโทพลังสันต์ จงรักษ์
งานวิจัย    

 

พันตรีผดุงเกียรติ เชาวนกระแสสินธุ์ พันตรีณัฐพล โชคไมตรี แพทย์หญิงวนิดา รัตนสุมาวงศ์