ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

   อันเนื่องจากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516 ต่อมากรมแพทย์ทหารบกขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า โดย ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว มาเป็นชื่อของวิทยาลัย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2517 ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2517 กองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนสามเหล่าทัพ ได้อนุมัติให้ วพม. เป็นหน่วยในความรับผิดชอบของกองทัพบก โดยให้กรมแพทย์ทหารบก รับผิดชอบโครงการรับนักเรียนแพทย์ทหารปีละ 32 นาย ในโครงการจัดตั้ง 10 รุ่น (รุ่นที่ 1 จบปีการศึกษา 2524 ถึงรุ่นที่ 10 จบปีการศึกษา 2534) การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเรียนการสอนชั้นเตรียมแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518) การเรียนการสอนระดับ ปรีคลินิก ดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน บริเวณวังอัศวินเดิม บนเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา (เดิมการเรียนการสอนใช้สถานที่สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก) และการสอนระดับ คลินิก ใช้สถานที่ของ รพ.รร.6

เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประสาทปริญญาแพทย-ศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2518 ด้วยความพร้อมดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อกระทรวงกลาโหมมี คำสั่ง (เฉพาะ) ที่ 75/18 เรื่องการแก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 123) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2518 ให้ วพม. เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก และเปิดดำเนินการได้ ดังนั้นจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนา วพม. โดยให้หน่วยงานต่างๆ ของ วพม. ซึ่งดำเนินการอยู่ที่ตึก ตรวจโรคย้ายเข้าตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2524


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152