งานการเรียนการสอน

           หลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ (หลักสูตรหลัก และรายวิชาที่ร่วมสอน)   ภาควิชาฯ ได้รับมอบหมายภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนสำหรับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 3 

            ภาควิชาฯ รับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตรวมทั้งสิ้น 3 รายวิชา  จัดการเนื้อหาของวิชาเป็นแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วย 3 รายวิชา คือ

                1. รายวิชา Pharmacology I (3 หน่วยกิต) สำหรับ นพท./นศพ. ปี 3

                2.รายวิชา Pharmacology II (3 หน่วยกิต) สำหรับ นพท./นศพ. ปี 3

               3. รายวิชา Applied Pharmacology (2 หน่วยกิต) สำหรับ นพท./นศพ. ปี 3

      การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของภาควิชา  จัดในรูปแบบของคณะกรรมการรายวิชาซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์จากหลาย ภาควิชา  มาร่วมเป็นกรรมการรายวิชา แบบบูรณาการ  นอกจากนั้นภายในภาควิชายังมีคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาของภาควิชาอีก 1 ชุด  เพื่อกำกับดูแลงานด้านการจัดการเรียนการสอน

       นอกจากนี้ยังร่วมสอนในรายวิชาอื่นๆ สำหรับ นพท./นศพ. และ 3 เกือบทุกรายวิชา และเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเภสัชวิทยา ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ และคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่ง

ภาควิชาฯ มีแนวทางในการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนโดย

        1. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

        2. มุ่งเน้นให้ นพท./นศพ.ใฝ่รู้

        3. ส่งเสริมให้ นพท./นศพ. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีลักษณะผู้นำ

       4. ส่งเสริมทักษะของบุคลากรภายในภาควิชา


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152