ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

  อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

ปฏิทินกำหนดการและจัดกิจกรรม ประจำปี 2559

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2559

20-6-59  รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. (เตรียมแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1) ปีการศึกษา 2559

3-6-59  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ระบบรับตรง รอบ 3

30-5-2559  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรง รอบ 3

13-5-2559  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง รอบ3

12-4-2559 การฉีดวัคซีนให้กับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2559

08-04-2559 การรายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติและส่งหลักฐาน

31-03-2559 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษากลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ระบบรับตรง รอบ 2 (เพิ่มเติม)

25-03-2559 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษากลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ระบบรับตรง รอบ 2 (เพิ่มเติม)

23-03-2559 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษากลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ระบบรับตรง รอบ 2

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ฯ

18-03-2559  ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรองรับตรง รอบ 1

เอกสารประกอบการทำสัญญานักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ทหาร

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS