นโยบายผู้บัญชาการทหารบก

คติพจน์การทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข"

ด้านกำลังพล : ให้ความสำคัญกับกำลังพล เน้นการพัฒนาสภาพร่างกายให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการสร้างคนรุ่นใหม่ การศึกษาของกำลังพลให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเข้าเรียน ได้มาตรฐานและมีการวัดผลที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้บกครองให้ดี มีความยุติธรรมเป็นที่เชื่อถือ กำกับดูแลและปรับปรุงสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกำลังพลสำคัญที่สุด ต้อง มีความรู้ สมรรถภาพร่างกายดี และมีคุณธรรม

ด้านการข่าว : จัดให้มีระเบียบข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล และแหล่งข่าวประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงได้ โดยพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย สามารถผสมผสานข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในภาวะวิกฤติได้ในทุกพื้นที่

ด้านยุทธการ : เน้นการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก การฝึกกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยร่วมกัน ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนากำลังพลของ ศซบ.ทบ. ให้มีขีดความสามารถ

ด้านการส่งกำลังบำรุง : ใช้ยุทธโธปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุด โดยจัดให้มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม มีการควบคุมที่รัดกุม และมีการบริหารจัดการที่ดี

ด้านการกิจการพลเรือน : สนับสนุนงานเทิดทูนสถาบันฯ จัดเตรียมความพร้อมในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้กองทัพเป็นที่พึ่งของประชาชน และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อร่วมกันรักษาดูแลทรัพยากรในพื้นที่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนกลยุทธ์ วพม.ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสนอความต้องการงบประมาณ ปี 2562 เมื่อวันที่ 18 ต.ค.60 (ฝ่ายงบประมาณ)

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป้นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

  อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

ปฏิทินกำหนดการและจัดกิจกรรม ประจำปี 2560

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 2561

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS

Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152