กองทัพบก

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

For Country Religions Monarchy and People

r8-1.jpg

"ปีแห่งการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกไปสู่อนาคต"
The Royal Thai Army's Preparatory Year Towards The Future

“ ศักดิ์ศรีของทหาร
ทหาร คือ ผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติให้เป็นสุภาพบุรุษ ถืออาวุธเพื่อป้องกันประเทศ
ทหาร เป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อความผาสุขของประชาชนและความอยู่รอดของชาติ
ทหาร คือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน ( พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๕ ) ”

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

การสมัครเข้าศึกษาฯ 2557

22-07-2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เตรียมแพทย์ศาสตร์ชั้นปีที่ ๑) จำนวน ๑๐๐ นาย คลิกที่นี่


27-06-2557 รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา2557 รอบ 3


24-06-2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 คลิกดูรายฃื่อ
19-06-2557 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา2557 ระบบรับตรงรอบ 3
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่


ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร่วมกับ กสพท. ระบบรับตรง รอบ ๑ และ รอบ ๒ จำนวน ๑๐๐ นาย มารายงานตัว ในวันทึ่ ๓๐ เม.ย. ๕๗  เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องนิรันดร์วิชย อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และให้นำใบคะแนนผลการสอบ O-NET และ ใบแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ มาแสดงพร้อมด้วย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับ กสพท. ระบบรับตรง รอบ 2 10-04-2557


รายละเอียด การปฏิบัติตามกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าปีการศึกษา ๒๕๕๗
ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ระบบรับตรง (Direct Admission)  รอบ ๒
01-04-2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณทิตปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงรอบ 2 กสพท.  01-04-2557

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับ กสพท. ระบบรับตรงรอบ 1 24-03-2557

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (การทดสอบทางจิตวิทยา การทดสอบความพร้อมในการศึกษวิชาแพทยศาสตร์ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซ์เรย์ และสอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับ กสพท.ระบบรับตรง รอบ 1 จำนวน 100 คน แบ่งเป็น ชาย 60 คน หญิง 40 คน ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2557

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง  (Direct Admission)  รอบ ๑  กรณี่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ ๑ ไม่ครบจำนวน วพม.จึงจะเปิดรอบ ๒ โดยคัดรายชื่อจาก กสพท.เพิ่มเติม 12-03-2557

หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลให้ละเอียดในเอกสารนี้

กสพท. กำหนดหลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ ปีการศึกษา 2557

ผู้สมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ควรศึกษาระเบียบการตรวจร่างกายให้ละเอียดดังนี้

ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์

ผู้บริหารศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารวพม. พบกับผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ทหารจีน The Second Military Medical University
๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 

ศึกษาดูงานราชอาณาจักรกัมพูชา

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS