เฉลิมพระชนมพรรษา60ปี สมเด็จพระเทพฯ

ประกาศรับสมัครนายทหารประทวนบุคคลพลเรือน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกนายทหารประทวนปรับย้ายลงในอัตรา จ.(พ.) ที่ว่าง
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกนายทหารประทวนปรับย้ายลงในอัตรา (จ.) ที่ว่าง
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วพม.
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ วพม.
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม.(พนักงานธุรการ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วพม.(เสมียนการเงิน)

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

  อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นวกภิกขุ ครั้งที่26 ปี2558

10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ URAP 2014-2015

10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ URAP 2014-2015
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอยู่ใน 2,000 อันดับมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับโดย URAP 2014-2015 ครั้งนี้มีทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยอันดับ 1 เป็นของ “มหาวิทยาลัยมหิดล” อยู่ในอันดับที่ 437 ของโลก และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ติดอันดับ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 880 ของโลก
อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) อันดับที่ 437 ของโลก
อันดับ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) อันดับที่ 479 ของโลก
อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) อันดับที่ 730 ของโลก
อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) อันดับที่ 838 ของโลก
อันดับ 5 : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao College of Medicine) อันดับที่ 880 ของโลก
อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince Songkla University) อันดับที่ 937 ของโลก
อันดับ 7 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) อันดับที่ 995 ของโลก
อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) อันดับที่ 1073 ของโลก
อันดับ 9 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) อันดับที่ 1370 ของโลก
อันดับ 10 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) อันดับที่ 1390 ของโลก

ที่มา:  http://www.urapcenter.org/2014/country.php?ccode=TH&rank=all

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS