ค่านิยมหลัก 12 ประการ

กองทัพบก

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

For Country Religions Monarchy and People

r8-1.jpg

"ปีแห่งการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกไปสู่อนาคต"
The Royal Thai Army's Preparatory Year Towards The Future

“ ศักดิ์ศรีของทหาร
ทหาร คือ ผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติให้เป็นสุภาพบุรุษ ถืออาวุธเพื่อป้องกันประเทศ
ทหาร เป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อความผาสุขของประชาชนและความอยู่รอดของชาติ
ทหาร คือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน ( พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๕ ) ”

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS